ELEKTRO Bělohorská   >   Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na www.eta-elektro.cz

I. Sdělení před uzavřením smlouvy § 1820 NOZ, zák. č. 89/2012 Sb.


Prodávající tímto poskytuje kupujícímu následující informace pro uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku

 • Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese každá ze smluvních stran jak jí vznikly, prodávající používá prostředky s běžnými sazbami.
 • Prodávající si může vyžádat platbu předem (či zálohu) při objednávce nízko obrátkového zboží a vybraných náhradních dílů.
 • Prodávající je obchodní firma KRISTYÁN cz s.r.o., Bělohorská 723/132, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 27139280, vedená MS v Praze, oddíl C, vložka 99247
 • Dle § 1829 NOZ máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat výše uvedenou společnost. Musí být učiněno písemnou formou (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář (viz níže) pro odstoupení od smlouvy.II. Způsoby dopravy a plateb


Podmínkou pro splnění požadovaných termínů dodání jsou volné skladové zásoby prodávajícího a provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího.

 1. PPL - Expresní balíková přeprava

  Určeno pro zásilky, které nejsou delší než 2 m, zároveň součet obvodu a výšky není větší než 3 m, to vše do hmotnosti 50 kg. Zboží je dodáno do 48 hodin. Sem patří všechny drobné elektrospotřebiče a balíky, které lze uchopit do rukou jednou osobou.
  Účtováno je přepravné ve výši 99,- Kč.
  Informace o dodání zásilky lze zjistit na: www.ppl.cz. Pokud Vás řidič PPL nezastihne, můžete si telefonicky dohodnout jiný datum závozu zásilky na příslušném depu PPL.

 2. Česká pošta - balík

  Přeprava zboží po celém území ČR. Česká pošta dodá balík zpravidla nejpozději následující pracovní den po dni podání. Informace o dodání zásilky lze zjistit na www.postaonline.cz v sekci "Sledovat zásilku".
  Určeno pro zásilky do 30 kg. Pouze malé drobné spotřebiče.
  Účtováno je přepravné ve výši 109,- Kč.

 3. Přeprava kusových zásilek - PPL-DHL

  Určeno pro zásilky, které jsou těžší a rozměrnější (klimatizace, bojlery, pračky, ledničky, myčky, apod.). Zboží je dodáno do 48 hodin, pondělí až pátek, od 8 do 17 hod.
  Přepravné je účtováno dle aktuálního sazebníku PPL - paleta (viz www.ppl.cz)
  V autě je pouze jeden řidič, proto je nutná vaše aktivní výpomoc zejména u těžších zásilek.
  Po Praze a blízkém okolí (cca do 50 km) zajišťujeme přepravu vlastní dopravou, zde není nutná Vaše výpomoc. Zde je možné si předem telefonicky dohodnout případné služby navíc (svoz starého spotřebiče apod.)

 4. Zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • v hotovosti na prodejně (bez dalšího poplatku)
  • v hotovosti při převzetí zboží přepravní firmou - účtováno 49,- Kč
  • bankovním převodem na účet prodávajícího (náklady bank si každý hradí sám)
   Nedojde-li k úhradě do 7 dnů, má právo prodávající bez předchozího upozornění kupujícího odstoupit od kupní smlouvy - zrušit objednávku.III. Údaje dle § 1826, zák. č. 89/2012 Sb.


Prodávající s kupujícím se dohodli na následujících storno poplatcích souvisejících s vrácením zboží prodávajícímu z důvodů na straně kupujícího (nevztahuje se na případy, kdy zákon stanoví jinak):

 • Kupní smlouva je archivována prodávajícím a není přístupná.
 • Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 • Náklady na dodání se řídí dle čl. II. Způsoby dodání a plateb.
 • Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
  • jméno a příjmení, nebo název obchodní firmy a sídlo,místo podnikání nebo bydliště kupujícího
  • IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH
  • kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku prodávajícího)
  • množství požadovaných kusů produktů
  • telefon kupujícího
  • vybraný způsob dopravy
  • vybraný způsob platby
  • adresu pro dodání zboží pokud se liší od bydliště či sídla firmy
 • Nabídka nebo cena zůstávají v platnosti po dobu 10 kalendářní dní od učinění objednávky.IV. Důsledky odstoupení od smlouvy


 • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo zboží nazpět, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

 • Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží ve výši dle platného ceníku přepravní společnosti uvedené k zasílání zboží –respektive cenu, kterou jste uhradili za jeho dodání, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 • Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 • Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty,storno poplatky) mohou být řešeny dle § 1879, zák. č. 89/2012 Sb.V. Ostatní ujednání

Reklamační řád


Reklamace mechanického poškození z přepravy - zákazník je povinen zkontrolovat obsah zásilky za asistence řidiče přepravní společnosti a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat "Zápis o škodě". Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodacího - přepravního listu a odjezdu řidiče nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce. To platí pro všechny zásilky a všechny druhy přepravy.

V případě potřeby záruční opravy na výrobky zn. ETA se obracejte na záruční servisy ETA uvedené v návodu spotřebiče nebo zboží posílejte přímo na:

ETA-servis, Hlinsko
Roman Smékal
Taussigova 1218
539 16  Hlinsko


U ostatních značek je seznam záručních opraven součástí návodu u zboží. Nárok na vrácení peněz je možný pouze na základě vyjádření autorizovaného servisu dané značky, že výrobek nelze opravit. Záruka na zboží v případě spotřebitelské smlouvy je hotové výrobky 2 roky. Je-li kupující podnikatel je záruka 12 měsíců a platí zejména § 2158. Záruka na náhradní díly je 6 měsíců a záruku lze nárokovat za předpokladu doložení odborné montáže. Záruka se taktéž nevztahuje na škody vzniklé při hrubém a neodborném zacházení. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k obsluze.

Od 1.9.2005 na základě novely č. 7/2005 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech jsou připočítávány příspěvky na recyklaci historického odpadu PHE v aktuální výši.

Ujištění o vydání prohlášení o shodě
Na veškeré zboží nabízené v internetovém katalogu je vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Změny technických parametrů vyhrazeny bez upozornění. Jednotlivé popisy zboží jsou informativní a mohou podléhat obsahovým změnám.

Obrázky jsou pouze ilustrativní.


Souhlas se zpracováním informací


V souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění uděluji společnosti KRISTYÁN cz s.r.o. souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Současně souhlasím se zasíláním obchodních a marketingových sdělení na uvedenou e-mailovou adresu. Všechny údaje jsem poskytl dobrovolně a společnost KRISTYÁN cz s.r.o. není oprávněna je poskytnout třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Kupující prohlašuje, že se před uskutečněním objednávky seznámil s těmito Podmínkami prodeje, prodávajícího a Reklamačním řádem a že s těmito souhlasí.VI. Formulář pro odstoupení od smlouvy


Stáhněte si níže uvedený formulář, vyplňte jej a odešlete na naší e-mailovou adresu obchod@eta-elektro.cz pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný v příloze e-mailu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.